La retejo de CDELI
en Esperanto:
CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kulturaj kajeroj
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj

Le site du CDELI en français:
CDELI
Histoire
Statuts
Association Amis du CDELI
Amis espérantophones du CDELI
Contacts
Archives
Périodiques
Films et vidéos
Archives sonores
Archives diverses
Services
Catalogue RERO
Service de librairie
Service de brocante
Activités
Les samedis du CDELI
Evénements
Etudes

www.CDELI.org | Brokantaservo: libroj | Français

www.cdeli.org - Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI
=   Bibliografio de Esperanto kaj Interlingvistiko   =
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds


Brokanta servo: Libroj

  Brokanta libro-servo pri esperanto kaj interlingvistiko,
kaj pri aliaj lingvo-projektoj, indikitaj per *.


  Service de brocante de livres
sur l'espéranto et l'interlinguistique,
et d'autres projets de langues, indiqués par *
.

Informoj al aĉetemuloj:

1) Aĉetemulo, aldone al la listo de la verkoj dezirataj, nepre tre legeble indiku sur la mendilo sian poŝtan adreson.

2. La fakturo sekve ricevota pagendos al CDELI tra la konto:
    Claude GACOND
    CH-2300 La Chaux-de-Fonds
    Konto-numero: 23-6818-6
    IBAN numero: CH46 0900 0000 2300 6818 6

3. Post ricevo de tiu pago Claude Gacond, el CDELI, sendos la menditajn brokantaĵojn.

Surloka esploro de la brokanta materialo eblas laŭ interkonsentita rendevuo kun Claude Gacond, la prizorganto. Rezervado de dokumentoj daŭras nur dum trimonata periodo. Tial, se dum tiu sufiĉe longa tempo ne alvenis la pago por la rezervita materialo, tiam la koncernaj brokantaĵoj estas relistigitaj je la dispono de aliaj interesatoj.

Eblaj eraroj:
La konstanta ĝisdatigo de la listo de brokantaĵoj konsistigas grandan laboron. Ni konscias, ke eraroj ne eviteblas. La registrado pli malpli alfabeta de la titoloj montriĝis pli taŭga, ol la aŭtora (grase indikita). Kiam estas je dispono pli ol unu ekzemplero, tiu nombro indikiĝas inter la signoj: < >.

Kontaktadreso:
Ĉiuj mendoj, korespondaĵoj kaj eblaj rendevu-petoj direktiĝu al:
CDELI, Biblioteko de la Urbo, Strato Progrès 33, cp., CH-2301 La Chaux-de-Fonds.
Telefone: el Svislando: 032 967 68 42; el eksterlando: 0041 32 967 68 42

Listo de la brokantaj libroj kaj dokumentoj | Reta mendilo

© 2008-2018 | www.CDELI.org | Brokantaservo: libroj.
Brokantejo, paĝsupro | Français