La retejo de CDELI
en Esperanto:
CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kulturaj kajeroj
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj

Le site du CDELI en français:
CDELI
Histoire
Statuts
Association Amis du CDELI
Amis espérantophones du CDELI
Contacts
Archives
Périodiques
Films et vidéos
Archives sonores
Archives diverses
Services
Catalogue RERO
Service de librairie
Service de brocante
Activités
Les samedis du CDELI
Evénements
Etudes

www.CDELI.org | Brokantaservo: libroj | Français

www.cdeli.org - Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI
=   Bibliografio de Esperanto kaj Interlingvistiko   =
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds


Brokanta servo: Libroj

  Brokanta libro-servo pri esperanto,
aliaj lingvo-projektoj(*) kaj interlingvistiko.  


  Service de brocante de livres sur l'espéranto,
d'autres projets de langues(*) et l'interlinguistique.  

Informoj al aĉetemuloj:

Aĉetemulo, aldone al la listo de la verkoj, kiujn li ŝatus akiri, nepre tre legeble indiku sur la mendilo sian poŝtan adreson. Responde li ricevos fakturon, kaj sekve, nur kiam li estos efektiviginta sian pagon al CDELI, tiam li perpoŝte ricevos la menditaĵojn. Surloka esploro de la brokanta materialo eblas post interkonsento pri rendevuo kun Claude Gacond, la prizorganto. Rezervado de dokumentoj daŭras nur dum trimonata periodo. Tial se dum tiu sufiĉe longa tempo ne alvenas pago de la rezervita materialo, tiam la koncernaj brokantaĵoj estos relistigitaj je la dispono de aliaj interesatoj.

Eblaj eraroj:
La konstanta ĝisdatigo de la listo de brokantaĵoj konsistigas grandan laboron. Ni konscias, ke eraroj ne eviteblas. La registrado pli malpli alfabeta de la titoloj montriĝis pli taŭga, ol la aŭtora grase indikita. Kiam estas je dispono pli ol unu ekzemplero, tio indikiĝas inter la signoj: < >.

Kontaktadreso:
Ĉiuj mendoj, korespondaĵoj kaj eblaj rendevu-petoj direktiĝu al:
CDELI, Biblioteko de la Urbo, Strato Progrès 33, CH-2300 La Chaux-de-Fonds.
Telefone: el Svislando: 032 967 68 42; el eksterlando: +41 32 967 68 42

Listo de la brokantaj libroj kaj dokumentoj | Reta mendilo

© 2008-2018 | www.CDELI.org | Brokantaservo: libroj.
Brokantejo, paĝsupro | Français