La retejo de CDELI
en Esperanto:
CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kulturaj kajeroj
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj

Le site du CDELI en français:
CDELI
Histoire
Statuts
Association Amis du CDELI
Amis espérantophones du CDELI
Contacts
Archives
Périodiques
Films et vidéos
Archives sonores
Archives diverses
Services
Catalogue RERO
Service de librairie
Service de brocante
Activités
Les samedis du CDELI
Evénements
Etudes


www.CDELI.org | Kontakto | Français

www.cdeli.org - Site de l'Association Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds


=   Bibliografio de Esperanto kaj Interlingvistiko   =

Prezentado de CDELI: pdf

Kunlaborantoj de CDELI:
Sébastien MORET Prezidanto de la Asocio Amikoj de CDELI. Kontakto kun la Biblioteko.
Stefano
KELLER
Vic-prezidanto de la Asocio Amikoj de CDELI. Katalogado de libroj, instruado dum studsabatoj, prizorgado de la retejo de CDELI: https://www.cdeli.org
Nancy
FONTANNAZ
Sekretario de la Asocio Amikoj de CDELI. Arkivado de la revuoj. Instruado dum la studsabatoj de esperanto.
Erich WERNER Librotenanto de la Asocio Amikoj de CDELI.
Sonia
DAUBERCIES
Kontrolisto de la kontoj de la Asocio Amikoj de CDELI.
Caroline
HUGUENIN
Bibliotekistino. Katalogado de la libroj de CDELI.
Danielle
CARRIER
Kunlaboro en diversaj arkivaj taskoj kaj dum la studsabatoj de esperanto.
Monika
MOLNÁR
Instruado dum la studsabatoj de esperanto.
Luc
ALLEMAND
Instruado dum la studsabatoj de esperanto.
Nicole
MARGOT
Instruado dum la studsabatoj de esperanto.

Strata kaj poŝta adresoj:

CDELI
Bibliothèque de la Ville
Rue du Progrès 33
Case postale 219
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Svislando

Telefono: +41 32 967 68 42
Telekopio: + 41 32 722 07 88
https://www.cdeli.org/kontakto.php


Pligrandigi la mapon

© 2008-2023, Stefano Keller | www.CDELI.org | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI | Kontakto | Paĝsupro ↑ | Français