Listo de periodaĵoj - titoloj L

 

L.E.A.-Informilo - por ĉiuj amikoj de la internacia lingvo (Luksemburgio)

L.E.A.-Informilo - Esperanto-Asocio en germanlingvaj regionoj (Dortmund), sekvo de La libera esperantisto

L.E.A./G-Magazino - sekvo de La libera esperantisto

La lettre de l'espéranto - supplément à Franca Esperantisto

Labled Cogableda Volapükelas

Labor - Jorge Velásquez. Medellin, Colombia

Laborista Esperantisto - Arbeider Esperantist (Amsterdam)

Laborista movado - Japanio

Laboristo - organo por esperantistoj senŝtatanoj (Stokholmo)

La Laboristo - Le travailleur (Redaktita en linguo internaciona Ido)

Laboro - Revuo internaciona organo di la Hispana Mondolinguani (Madrid)

La Lampiro - Esperanto-Asocio de Sao Paulo, Brazilo

Language Problems and Language Planning - v. La Monda Lingvo-Problemo

La Langue Auxiliaire - suite de L'Espérantiste

La Langue Internationale Esperanto (Louhans)

La Langue Internationale Esperanto (Ido), Strasbourg - Organe de la Société Idiste Française / Revue trimestrielle pour la propagation de la langue internationale de la Délégation.

Lanterno - sendependa internacia gazeto, München, Okcidenta Germanio

La Lanterno Azia - oficiala organo de Korea Esperanto-Asocio (Seoul)

La Lantiano - ed.: André Martin, Namur.

Lastaj ekonomiaj novaĵoj de Svedujo - Sved-Internacia Gazetservo, Stockholm

Laste aperis - Eldonejo Sonorilo, Belgio

Latinamerika Memuaro - Latinamerika peresperanta centro, Armenio-Kolombio

Latrobe Valley Esperantist. Morwell Esperanto-Societo

Latvia Esperantisto - Informilo de Latvia Esperanto-Asocio

Laŭokaza Novaĵletero - Organo de la Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo, Rotterdam

Laŭrino - Magazino en Esperanto, kultura kaj informa. - Eld.: Esperanto-Grupo de Bolzano La Spezia

Laŭzana Esperanto-Societo - v. Lozana Informilo

Laŭte - Dumonata kultura informilo kaj esprimilo esperantista, Laroque Timbaut / Cercle amical de l'Agenais

Laŭte! - Adresaro

Lectures pour la veillée. Annexe à "Les Annales politiques et littéraires"

Legu min - Bulteno de la 44a IJK, Zagrebo

Lektos - Interdisciplinary Working Papers in Language Sciences

La Leporo

La Lernanto - Monata aldono al Sennaciulo (1937-1939) - v. Sennaciulo

Lerneja bulteno - U.J.Moritz, Germanio

Lerneja esperanta revuo

Lernejaj aferoj

Lerta leganto - Esperanta junulara asocio de Nov-Zelando

Lese- und Übungsblatt für Esperantisten

LESPA - Edição da Comissão editorial da "Lespa" Barreiro

La Letero - Informa bulteno de Bulgara Esperanto-Asocio por la lokaj societoj, sekcioj kaj aktivuloj

Letero - Red.: Oskar Svantessen, Västra, Frölunda, Svedujo. (v. Edukado, Mundo - eld. Svantessen)

La Letero de l'Akademio de Esperanto

La Letero de Esperantista Vegetarano

Letero de la animzorganto

Letero el Zagrebo - Internacia Kultura Servo, Zagreb

Leteroj el estanto. Igor Sitnikov, Rjazan, Rusio

Letro Internaciona - Redaktoro: Jean Martignon, F-91600 Savigny sur Orge

La lettre de l'espéranto. Supplément à Franca Esperantisto

La lettre de Tokio

La lettre de "KOTOPO" - La "KOTOPO" folio - KoToPo

Leviĝanta Suno - Organo de la Japana Landligo de IKUE

Lia Rumantscha - Rapport annual

La libera esperantisto - organo de la Libera Esperantisto-Asocio por germanlingvio (Dortmund). (v. L.E.A.-Informilo (Dortmund), L.E.A./G-Magazino)

Libera Folio - Speciala kongresa eldono julio 2005 (aperas nur rete)

Libera penso

Libera Stelo - Grupo de Esperanto Flor de Maiy, Barcelono. v. Ĝenerala Informilo

Libera trako - Organo de Hispana Esperanta Fervojista Asocio

Libera tribuno (antaŭe: Per unu voĉo)

Liberaj horoj - literatura aldono de "Germana Esperantisto"

Liberation directe

Libereca e-informilo, Internacia Koresponda Adresaro IKA, Esperanto Klubo "Liberec" Ĉeĥoslovakio

Liberecana Ligilo - Liberecana Frakcio de SAT

La Liberecana sintezo

Libereso

Libero - Organo de SANKO Esperanta Grupo, Kioto, Japanujo

Libero - "Posrednik", Sofio

Liberta (Paris)

Librokatalogo - Pro Esperanto, Vieno

Librokatalogo - Libroservo de K.L.E.G., Japanio

Librolisto - Esperanto-Centro Paderborn

Libro-Listo – Internacia Esperanto-Muzeo

Libro-Listo - Libro-servo de Regiona Asocio de Saksio, Althen

Librolisto-mendilo de la Gazeto, Creuë

Libro-Servo - Katalogo, S.A.T.-Amikaro

Libroservo de UEA: v. Katalogo

Liège Esperanto

Ligilo - Brazila esperanto-Ligo

La Ligilo - Informa bulteno de Laboristaj Esperantistoj el orienta regiono de Francio, Nancy

Ligilo - Revuo por Esperanto-Movado en ĈSR

Ligilo de la Esperantistoj en Bydgoszcz, Polujo

Ligilo de la U.N.A. - Organo de la Unio por la Nova Alfabeto, Toulouse

Ligilo por vidantoj

Ligilo - Bilingue Espéranto-Français, Groupe Espérantiste de Châteauroux, France

Limburgaj Esperanto-Novaĵoj

Limsaltanta folio - Asocio Esperanto-Genève-Régions

Lingua - Notiziario sulla comunicazione in Esperanto, Bellinzona, Svislando

La Lingua Ausiliaria Internazionale Esperanto, Biella, Italio

Lingua Club - Societas Poliglota (Manresa)

Lingua e Vita - Magazine de Interlingua

Lingua Internationale

La Lingua Internazionale Esperanto

Lingua Verde (sekvo de Lombarda Esperantisto)

Linguala suplemento de la revuo Progreso (Ido)

Lingue European - v. Interlingue-Informationes

Lingue International, Jazik Mezinarodni, Brno, Tchecoslovakia (v. Occidental, Brno)

Linguist - Unabhängige Zeitung für alle Freunde der Weltspracheidee. Max Wahren, Hannover

Linguist - The Linguist's club, 20 Grosvernor Place, SWI (v. New Linguist)

Linguistique et manuscription (v. Realigio, Neos - Languages et graphies)

Linguo Internaciona (Ido, Svedio)

Linguo Internaciona - Jazyk mezinarodni

Linguo Internaciona (Ido) - v. Cirkulero (Hirschler, Budapest)

Lingva - Paranaa Esperanto-Asocio, G. Mattos, Curitiba, Brazilo

Lingva kritiko (Aldono al Heroldo de Esperanto)

Lingvaj Problemoj - Lingvo Planado - v. La Monda Lingvo-Problemo

Lingvo - Internationale kommunikation aktuell. Schweizerische Esperanto-Gesellschaft

Lingvo Internacia - Centra organo de la Esperantistoj, Paris (v. Literatura Aldono, Literatura Almanako)

Lingvo Internacia - Monata organo de helenaj Esperantistoj, Ateno

Lingvo Kosmopolita - Monata gazeto por la teoria konformigo de Esperanto al scienco, tekniko kaj komerco, Genève

Lingvo - Libro, Suplemento al Literatura Mondo (Budapest)

Lingvologia Revuo, Aŭstralio

Lingvoponto

La Liona Leontodo - aldono de la monata cirkulero de C.E.R.L. (Centre Esperanto de la région Lyonnaise)

Listo - Germana Esperanto-Junularo, Komputila Rondo

Listo de Gastigantoj - Pasporta Servo de TEJO

Literatura aldono, Paris, Presa Esperantista Societo

Literatura Almanako, Paris, Presa Esperantista Societo

Literatura Foiro

Literatura Informilo, Esperanto-Fako, Leipzig

Literatura Informilo, Amikoj de la esperanta literaturo kaj kulturo

Literatura kajero

Literatura Mondo, Budapest, Dua eldono, Japanio 1974

Literatura Mondo, Budapest. vidu suplementojn , kiuj ankaŭ aparte aboneblas: Bibliografia Gazeto kio iĝas Lingvo, Libro

Revuo del' Mondo (suplemento al Literatura Mondo)

Literatura Skatolo

Literaturo (London)

Literaturo (Svedio)

Litova Esperanto-Revuo. Sendependa Monata Esperanto-Gazeto

Litova Stelo

Litovio Hodiaŭ. Litova Societo de Amikeco kaj Kulturaj rilatoj kun eksterlandoj

Littera Circular al amicos de interlingua in le insulas britanic

La Lituanie d'aujourd'hui. La société lituanienne pour l'amitié et les relations culturelles avec les pays étrangers. Vilnius

Lombarda Esperantisto

London Interlingue

La Londona Gazeto - Oficiala organo de la Federacio de la Londonaj Grupoj Esperantistaj

Londona Revuo

Londona Voko. Bulteno de Londona Esperanto-Klubo

Lozana Informilo (v. Informilo de Laŭzana Esperanto-Societo)

La Lucerna Progreso

Ludkajero Tik, Santa Coloma de Gramenet, Katalunio

Ludwig Pickel - Nachrichten

Luka Bulteno. Junukara Aŭstralia Grupo Esperantista.

Lumen - Gazeto por Internacia Sindikatlaboro

Lumilo (v. Kongresa Kuriero)

Lumo - Kanada esperanto-Revuo, Bulteno de Kanada Esperanto-Asocio

Lumo por Kamerunio (v. 'Vidu [Zie!]', dulingva informcirkulero pri Agado E3, 'Ôôg voor Kameroen')

La Lumturo. Peresperanta politika gazeto tutmonda por la interesoj de la homoj. Bremen

Lumturo - Movado sen Nomo

 

.. Fino de la periodaĵoj 'L' ..

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fino de la kolekto / Fin de la collection

por printi / pour imprimer :